درباره ما

چیستال

چیستال احترامی متقابل است که به واسطه وارد کردن سلیقه مشتری در عرصه تولید صورت می گیرد. چیستال یک ارزش است. ارزشی که مبنای آن دادن خدمات تخصصی و ویژه برای مشتریان خود از طریق درگاه های متنوع عرضه شکل می گیرد. خدماتی که به عرضه جنس مناسب در زمان مناسب می انجامد. چیستال یک اعتماد است. اعتمادی که با پشتوانه برندهایی هم چون نوری تازه، لیزاموری و ساکورا نقش می بندد. و درنهایت چیستال یک هویت است. هویتی که اعتبار خود را از مشتریانش کسب می کند. اعتباری که چونان نقشی ماندگار بر پیگری زلال مانا می شود.